Ochrana osobných údajov  

euro_gdpr-2-1024x768.gif

Zásady GDPR

 

Informácie o zpracovaní osobných údajov

Jazyková škola IES (STYL s.r.o., krížna 30, 94001 Nové Zámky, IČO: 46789618) ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobu a rozsahu spracovaní osobných údajov s ohľadom na Všeobecné nariadenie EU o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR)

Cielom zásad spracovania osobných údajov je poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme,  ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov získavame, k akým účelom ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť a kde môžeme získať informácie o vašich osobných údajov, ktoré spracovávame.

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • Identifikačné údaje: meno a priezvisko študenta, meno a priezvisko zákonného zástupcu

 • Kontaktné údaje: adresa bydliska, telefón, emailová adresa

 • Fotografie pre marketingové a propagačné účely (na základe súhlasu)

 • Ďalšie osobné údaje: hodnotenie úrovne znalosti študenta, platobné údaje.

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame so súhlasom, sú uvedené v súhlase so spracovaním  osobných údajov, ktoré nám môžete udeliť.

 Ako Vaše osobné údaje využívame?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame len za stanoveným účelom a využívame pre:

 • Plneniu zmluvy a poskytovaniu služieb (poskytovanie jazykových a iných kurzov)

 • Komunikáciu so študentmi, zákonnými zástupcami

 • Informovaní o zmenách a novinkách v ponuke kurzov (oprávnený záujem)

 • Plneniu právnych povinností

 • Vedenie zákazníckych evidencií

 • Účtovnícke a daňové účely

 • Marketingové a propagačné účely (na základe výslovného súhlasu)

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a pre dobu nutnú k ich dosiahnutiu alebo pre dobu priamo stanovenou právnymi predpismi. Potom osobné údaje vymažeme či anonymizujeme.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov využívame technické a organizačné opatrenia predovšetkým na ochranu pred nesprávnym prístupom k údajom a ich zneužitím a zaistením bezpečnosti našich IT systémov. Kde je to vhodné využívame na ochranu vašich údajov šifrovanie.