Všeobecné obchodné podmienky  

Všeobecné obchodné podmienky STYL s.r.o. - prevádzka Jazyková škola IES Turecká 37, 94001 Nové Zámy v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Spoločnosť STYL s.r.o Krížna 30, 94001 Nové Zámky , IČO: 46 789 618, , prevádzka Jazykova škola Interactive English School (ďalej len "Jazyková škola IES") je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre verejnosť aj firmy.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Jazykovou školou IES a študentom alebo jeho zákonným zástupcom vzniká na základe vyplnenej prihlášky na jazykový kurz. Prihlásenie sa do kurzu prostredníctvom prihlášky nie je záväzné. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. V prípade, že kurz bol uhradený, odhlásenie je potrebné uskutočniť osobne, telefonicky alebo e-mailom. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 5 (storno poplatky).

3. Platba za kurz

Ak sa študent rozhodne navštevovať jazykový kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr v deň splatnosti faktúry. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy alebo úhrada v hotovosti.

4. Realizácia platby

 • V hotovosti priamo v kancelárii Jazykovej školy IES (Jazyková škola IES, Turecká 37, 94001 Nové Zámky)

 • Prevodom na účet: SK57 0900 0000 0050 3266 9959 – Slovenská sporiteľňa a.s., variabilným symbolom je číslo faktúry

 • Úhrada kurzu formou splátok je možné na základe písomnej dohody medzi študentom (popr. zákonným zástupcom) a jazykovej školy..

5. Storno poplatky

 • Stornovanie kurzu do začiatku kurzu: neúčtujeme storno poplatok.

 • Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby: účtujeme len do výšky počtu absolvovaných hodín.

 • Vrátenie peňazí za už zaplatený kurz, či presunutie platby do ďalšieho obdobia je možné po vzájomnej dohode.

 • Jazyková škola IES si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 10 (platí len pre skupinové kurzy v materských školách). V takomto prípade bude študentom ponúknutá možnosť pokračovať v kurze s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni, pokiaľ to nebude možné, jazyková škola vráti už zaplatené školné za všetky neodučené hodiny.

 • V prípade zrušenia kurzu (zo strany jazykovej školy) vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti alebo uhradeného poplatku za kurz.

 • V prípade vrátenia časti alebo celej výšky ceny kurzu (z dôvodu zrušenia kurzu zo strany Jazykovej školy IES) bude čiastka na základe požiadavky študenta vrátená v hotovosti, alebo prevedená na jeho účet do 10 pracovných dní.

6. Vymeškané vyučovacie hodiny

 • V prípade neúčasti študenta na výučbe neposkytuje naša spoločnosť finančnú kompenzáciu.

 • Na požiadanie študenta je možné nahradiť si 3 vyučovacie hodiny za výučbovú etapu. Náhrada môže prebehnúť aj v inej výučbovej etape. Pri nahrádzaní hodín sa vždy hľadá skupina, ktorá preberá rovnaké učivo ako študent, ktorý o náhradu hodín žiada (ak taká skupina existuje). Jazyková škola garantuje, že urobí všetko pre to, aby každému študentovi umožnila náhradu vymeškaných hodín.

 • Náhradné hodiny je potrebné dohodnúť v predstihu s pani Mgr. Orsolya Šimon vedúcou školy e-mailom, telefonicky alebo osobne.

 • Pri výučbe v materských školách sa náhrada vymeškaných hodín z organizačných dôvodov (ako zo strany jazykovej školy tak  zo strany materskej školy) nie je možné. V prípade neúčasti dieťaťa na 3 a viac po sebe nasledujúcich hodín jazyková škola neúčtuje poplatok v tom prípade keď rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť vopred oznámil jazykovej škole písomne alebo ústne prostredníctvom lektora, e-mailom na adresu jazykovaskolaies@gmail.com .

7. Prázdniny a dni pracovného pokoja

 • Počas dní pracovného pokoja a v priebehu prázdnin sa vyučuje len na základe dohody s lektorom kurzu.

 • Dni pracovného pokoja a prázdniny sú zarátané v rozvrhu, t.j. študenti absolvujú počet hodín, za ktoré si zaplatili.

8. Sťažnosti

Študent môže akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť v kancelárii jazykovej školy, kde sa jeho podanie spíše a jazyková škola oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

9. Odstúpenie od zmluvy

 • V prípade, že študent neuhradí poplatok za kurz v termíne splatnosti, je Jazyková škola IES oprávnená ukončiť zmluvný vzťah.

10. Zmeny v obchodných podmienkach

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované so súhlasom oboch zúčastnených strán. Informácie o zmene budú študentovi zaslané na e-mail uvedený v prihláške. V prípade, neuvedeného e-mailového kontaktu na uvedenú poštovú adresu. Po zaslaní nových obchodných podmienok sa so študentom na ich podpise dohodneme telefonicky, e-mailom alebo osobne.

11. Súhlas s obchodnými podmienkami

Študent alebo jeho zákonný zástupca  vyplnením prihlášky prejavuje súhlas so Všeobecnými  obchodnými podmienkami. Prejavený súhlas platí aj v prípade študenta, ktorý sa po riadnom skončení kurzu prihlási na pokračovanie v kurze (v prípade, že nenastala zmena vo Všeobecných obchodných podmienkach - inak sa postupuje podľa bodu č.10.).

12. Ochrana osobných údajov

 • Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Jazykovej školy IES počas nevyhnutnej doby v súlade so zákonom č. 18/2018/ Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Parlamentu EÚ a Rady EU č. 2016/679 (GDPR).

 • Študent vyplnením prihláškyprehlasuje, že v súlade so zákonom č. 18/201/ Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Parlamentu EÚ a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré Jazykovej škole IES poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely spoločnosti.

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.09.2018